Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Culture siông-koân ke tóng-on.
Liá-piên "分類:Vùn-fa" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet":分類:文化" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Chṳ́ fûn-lui

Liá-chak fûn-lui yû 15-chak chṳ́ fûn-lui, hâ-poi lie̍t-chhut yí 15-chak.

C

H

M

N

  • Ngi-su̍t(3 fûn-lui、1 Ya̍p-mien)

P

S

  • Si(2 fûn-lui、4 Ya̍p-mien)
  • Sṳ̍t-vu̍t(3 fûn-lui、4 Ya̍p-mien)

T

V

W

  • Wikimedia(1 fûn-lui、14 Ya̍p-mien)

Y