Ńg-piên-hìn (Yîn-ngî: Pentagon) he Kí-hò-ho̍k sông chṳ́ só-yû yû ńg-thiàu piên khi̍p ńg-chak kok ke Tô-piên-hìn. Chang Ńg-piên-hìn , he chang Tô-piên-hìn ke yit-chúng, yû ńg-thiàu piên, chhiâ só-yû piên-chhòng kiûn siông-tén, mî-chak nui-kok kiûn vì 108 thu. Chiông Chang Ńg-piên-hìn ke Tui-kok-sien lièn hí-lòi, cho-tet chho-sṳ̀n yit-ke Ńg-kok-sên. Chû-sṳ̀n ke thù-hìn lî cho-tet tsáu to yit-sia lâu Vòng-kîm fûn kot (φ = (1+√5)/2) yû-kôan ke chhòng-thu.

Ńg-piên-hìn.

Chang Liuk-piên-hìn chhak-kûi chok-thùPhiên-siá

Mien-chitPhiên-siá

Chang Liuk-piên-hìnPhiên-siá

Yit-pân Liuk-piên-hìnPhiên-siá

chhṳ-yèn chûng ke Liuk-piên-hìnPhiên-siá