Â-mùn (亞門, Subphylum) he Sâng-vu̍t Fûn-lui-fap chûng ke yit kip, kì yit-pân vi-yî Mùn lâu kong chṳ̂-kiên, than yû sṳ̀ â mùn fò kong chṳ̂-kiên fi kâ chúng kong. chhṳ̍t-vu̍t ke â mùn fûn-lui Là-tên-vùn miàng-chhṳ̂n sṳ mî vì "-phytina", chṳ̂n khiûn ke sṳ mî vì "-mycotina", thûng-vu̍t ke fûn-lui chet mò ku-thin sṳ mî.