Â-mâ-chhia-vòng

Â-mâ-chhia-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אמציה, ?- tsú-tshièn 781-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke thi-kiú ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke Yok-â-sṳ̂-vòng.

Amasias.jpg

Tên-ngièn tsó-khì編輯

Â-mâ-chhia-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 796-ngièn to tsú-tshièn 781-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 800-ngièn to tsú-tshièn 783-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet編輯

Tshâm-kháu編輯