Yoruba-ngî (èdè Yorùbá) he Sî-Fî chhêu-ko 2500 van-ngìn sṳ́-yung ke fông-ngièn lièn-sa thí. [1] kì he yok lû pâ ngìn ke mû-ngî, sṳ́-yung chhai Nigeria, Bénin, Togo, Pâ-sî[2], Sierra Leone, pet Ghana, Cuba[3]

Yoruba-ngî fûn-phu.

Yoruba-ngî vì kû-li̍p sâng-thiàu ngî-ngièn, yi chit kì mò chhṳ̀ hìn pien-fa, chhiâ yî sâng-thiàu phièn ngi, Yoruba-ngî ke ki fap kiet-kèu vì SVO.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Yoruba-ngî Wikipedia
  1. Ethnologue 2005, Sachnine 1997
  2. Alapini Mestre Didi Asipa
  3. Anagó,vocabulario Lucumi, el Yoruba que se habla en Cuba, por Lydia Cabrera, prologo de Roger Bastide; Miami, coleccion del Chichereku, Ediciones Universal, 1986.