Yen-thèu

Yen-thèu he kiáng-phu ke yit-ke phu-fun, yit-thiàu lièn-tsiap khiéu-khiông khi̍p phi-khiông tsṳ hèu-thèu ke yèn-tsui-hìn thûng-tho.

Illu01 head neck.jpg