Yamato-koet

Yamato-koet he Ngi̍t-pún kú-thoi ke Lin-chṳ-koet chṳ̂-yit kú-thoi ke Lin-chṳ-koet chṳ̂-yit, su̍k-yî Kîn-ki khî-vét, he ńg-ki chṳ̂-yit, ya-kóng Fò-chû. Yamato-koet siông-tông-yî hien-chhai ke Nai-liòng-yen. Yamato ya-nèn thoi-péu vàn-chak Ngi̍t-pún mìn-chhu̍k lèu koet-kâ.

Yamato-koet

Li̍t-sṳ́編輯

Kiùn編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Chhâm-kien編輯