Yamato-koet he Ngi̍t-pún kú-thoi ke Lin-chṳ-koet chṳ̂-yit kú-thoi ke Lin-chṳ-koet chṳ̂-yit, su̍k-yî Kîn-ki khî-vét, he ńg-ki chṳ̂-yit, ya-kóng Fò-chû. Yamato-koet siông-tông-yî hien-chhai ke Nai-liòng-yen. Yamato ya-nèn thoi-péu vàn-chak Ngi̍t-pún mìn-chhu̍k lèu koet-kâ.

Yamato-koet

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

KiùnPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Chhâm-kienPhiên-siá