Yí-mô-khiù

Yí-mô-khiù (羽毛球) he yit-hong kak-tén khiù-mióng, sṳ́-yung chhòng-piang mióng chhong-khiù phok kit-tá phiàng-khiéu tôn-chap yû yit-khiên yí-mô ke pan-khiù chhòng-ngiôn muk ke sṳt-nui yun-thung. Yî-kí chhâm-kâ ke ngìn-su, khó-yî fûn-cho tân-tá lâu sûng-tá.

Yí-mô-khiù Yun-thung-yèn Pí-tet Koi-tet.
Yí-mô-khiù

Li̍t-sṳ́編輯

Pí-soi kûi-chet編輯

 

Yu Fat-khiù khî
Chó Fat-khiù khî
Sûng-tá Fat-khiù lâu Chiap-fat-khiù khî
Tân-tá Fat-khiù lâu Chiap-fat-khiù khî
Chhièn Fat-khiù sien
Sûng-tá Heu Fat-khiù sien
Tân-tá Heu Fat-khiù sien
Tân
Piên
Sien
Sûng
Piên
Sien

Kî-pún tá-fap編輯

Pí-soi chan-su̍t編輯

Koet-chi chû-chṳt編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯