Yì-chhu̍k

Huang ching ya shinka.
Liá-piên "Yì-chhu̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"彝族" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Yì-chhu̍k he Chûng-koet yit-ke séu-su mìn-chhu̍k .

Yì-chhu̍k