Khôi-khí chú sién-tân
khuai-kiat fông-sṳt
WP:IPBE

IP chhà-fûng li-ngoi-chá (IP查封例外者), 英文喊做IP block exemption(IPBE)

Khièn-han 權限Phiên-siá

  • 繞過IP封鎖、自動封鎖撈範圍封鎖 (ipblock-exempt)
  • 自動繞過tor个節點 (torunblocked)

Ngióng-pân sṳ̂n-chhiáng 恁般申請Phiên-siá

Chhâm-siòng 參詳Phiên-siá