Vuk (屋) ya hêm cho vuk-è (屋仔), he chhu ngìn ke só-chhai.

Vuk