Van-lòng-hiông (萬巒鄉) he Thòi-vân Phìn-tûng-yen ke yit-ke hiông.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k 編輯

Kau-yuk 編輯

Kîn-tsi 編輯

Kâu-thûng 編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî 編輯

Yím-sṳ̍t 編輯

Tsṳn-tshṳ 編輯

Tshâm-kháu vùn-hien 編輯

Ngoi-phu lièn-kiet 編輯