Valparaíso vi-yî Thai-phìn-yòng ngan-piên, he Chṳ-li li̍p-fap sú-tû, koet-fi ke só-chhai-thi, Valparaíso-sén sú-fú, Valparaíso Thai-khyî sú-fú. 2002-ngièn ngìn-khiéu 263,499-ngìn, he Chṳ-li thi-liuk thai sàng-sṳ, Valparaíso tû-fi-khî he Chṳ-li thi-ngi thai. Khiu sàng-khî chhai 2003-ngièn pûn lie̍t-chhut vi Sṳ-kie Vùn-fa Vì-sán.

Valparaíso.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Yû-miàng Ngìn-vu̍tPhiên-siá