Valentinian 2-sṳ (Flavius Valentinianus Augustus, 371-ngièn - 392-ngièn), he Lò-mâ Ti-koet fòng-ti (375-ngièn - 392-ngièn chhai-vi).

Kâ-chhu̍k poi-kínPhiên-siá

Miàng-sṳ hí-ngiènPhiên-siá

Sâng-phìn kién-kiePhiên-siá

Chhâm kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá