Vû-khiet-làn-chhu̍k (Vû-khiet-làn-ngî: українці) he Tûng Sṳ̂-là-fû-ngìn ke yit-ke fûn-kî, Vû-khiet-làn ke chú-thí mìn-chhu̍k. Vû-khiet-làn chhu̍k mû-ngî vì Vû-khiet-làn-ngî, fûn sî-nàm, tûng-nàm lâu pet-fông sâm-thai fông-ngièn.

Ukraina-chhu̍k.

Thi-lî fûn-puPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Yîm-ngo̍kPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá