Ukraina-chhu̍k

Vû-khiet-làn-chhu̍k (Vû-khiet-làn-ngî: українці; ukrayintsi) he Tûng Sṳ̂-là-fû-ngìn ke yit-ke fûn-kî, Vû-khiet-làn ke chú-thí mìn-chhu̍k. Vû-khiet-làn chhu̍k mû-ngî vì Vû-khiet-làn-ngî, fûn sî-nàm, tûng-nàm lâu pet-fông sâm-thai fông-ngièn.

Ukraina-chhu̍k.

Thi-lî fûn-pu編輯

Vùn-fa編輯

Yîm-ngo̍k編輯

Chhâm-siòng編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯