Chhièn-chû-sṳ

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tshièn-chû)

Tshièn-chiu-sṳ (泉州市) he Fuk-kien-sén ha-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ. ya tshṳ̂n-tso Tshiuk-thùng-sàng (kú-tsó tshòn-sot yû phiên-mân Tshiuk-thùng-su), vi-é tshôi Fuk-kien-sén nàm-phu, lâu Thòi-vân kak-hói siông-mong, kú-tsó "Hói-song sṳ̂-tshù tsṳ̂-lu" ke hí-tiám.

Tshièn-chiu-sṳ

Hàng-tsṳn khî-va̍k phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

kâu-thûng phiên-siá

Tshièn-chû yím-sṳ̍t phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá