Phiàng-phiàng ke thi-khiù

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-thi)

Phiàng-phiàng ke thi-khiù he kú-thoi ngìn tui thi-khiù ngìn-sṳt ke yit chúng mù-hìng ho̍k-sot, ngin-vì thi-khiù he yit chak phiàng-mien fe̍t-chá yèn-phàn.

Phiàng-phiàng ke thi-khiù