Thai-sú-tên Chhàm (Tûng-kîn-tû)

Otemachi Chhàm
Otemachi Chhàm
Otemachi Chhàm
Otemachi Chhàm

Otemachi Chhàm