Thai-fù-hiông he Thòi-vân Mèu-li̍t-yen ke yit-ke hiông, tshai Mèu-li̍t-yen nàm-fông, pet-lìn Sṳ̂-thàn-hiông, sî-lìn Kûng-kón-hiông, Thùng-lò-hiông, Sâm-ngi-hiông, tûng-lìn Thai-ôn-hiông.

Thai-fù-hiông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍kPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khîPhiên-siá

Tsṳn-tshṳPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá