Thòi-vân thi-vi vi-thin lun

Thòi-vân thi-vi vi-thin lun, ya cho-tet hêm-cho Thòi-vân chú-khièn vi-thin lun, he Thòi-vân koet-chi thi-vi ke yit chúng lun-su, ngin-vì Thòi-vân ke chú-khièn kûi-su̍k hàn-màng khok-thin.

Chai khon phiên-siá