Thòi-vân hàng-chṳn khî-va̍k

Thòi-vân hien-hàng ke hàng-tsṳn khî-va̍k, fûn-tshut yit-ke Thòi-vân-sén, lióng-ke tshṳ̍t-hot-sṳ, 16ke yen, ńg-ke sṳ, 「fuk-kien-sén」ha-hot lióng-ke yen.

hàng-tsṳn khî-va̍k yèn-kiet phiên-siá

mìn-tsang sṳ̀-khì phiên-siá

sṳ̀n-thiên-fú(Tsang-sṳ̀n-kûng)
thiên-hîn-yen van-ngièn-yen
sṳ̀n-thiên-fú(Tsang-kîn)
thiên-hîn-tsû van-ngièn-tsû