Thèu (頭) he thung-vu̍t chui chhûng-yeu ke phu-vi, chhai kiáng-kîn ke song-thèu. Thèu yû thèu-nó, mu̍k-chû, phi, choi, ngí tén-tén hi-kôn.

Thèu