Tûng-sân-hiông he Thòi-vân Ngì-làn-yen ke yit-ke hiông, vi-é tshai Ngì-làn-yen chûng-phu. Khiu miàng Tûng-kûa-sân, ngìn-khiéu 50,754-ngìn.

Tûng-sân-hiông

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî

phiên-siá

Tsṳn-tshṳ

phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá