Tûng-sân-hiông

Tûng-sân-hiông he Thòi-vân Ngì-làn-yen ke yit-ke hiông, vi-é tshai Ngì-làn-yen chûng-phu. Khiu miàng Tûng-kûa-sân, ngìn-khiéu 50,754-ngìn.

Tûng-sân-hiông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn khî-va̍k編輯

Kau-yuk編輯

Kîn-tsi編輯

Kâu-thûng編輯

Vùn-fa lâu fûng-kín khî編輯

Tsṳn-tshṳ編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯