Liá-piên "Tûng" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Fông-vi
Sî-pet Pet Tûng-pet
Chûng Tûng
Sî-nàm Nàm Tûng-nàm

Tûng fe̍t-chá ham-cho tûng-fông, he nàm thùng pet chûng-kiên ke fông-hiong, thùng siông-fán.