Tún-phài-chho

Tún-phài-chho (盾牌座) he yit ke sên-chho.

Tún-phài-chho