Tô-lài-pá

Tô-lài-pá he yung cho siên kín fe̍t siên sûng lô-sṳ̂-è ke hi-khí.

Tô-lài-pá