Strasbourg Thai-ho̍k (Fap-ngî : Université de Strasbourg, UDS) chhô-lo̍k yî Fap-koet Alsace Thai-khî pet-phu sàng-sṳ Strasbourg. Ho̍k-káu li̍t-sṳ́ cho-tet tûi-sok to 1538-ngièn chhóng-kien ke vùn-lî chûng-ho̍k, 1621-ngièn kói-kien vì Thai-ho̍k.

Strasbourg Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́Phiên-siá

Káu-yènPhiên-siá

Hàng-chṳn lâu ka kèuPhiên-siá

Ho̍k-su̍tPhiên-siá

Kau-ho̍kPhiên-siá

Thù-sû-kónPhiên-siá

Phài-miàng sâng yîPhiên-siá

Káu yèn sâng-fa̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍tPhiên-siá

Káu-yûPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Strasbourg Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.