Seremban (Mâ-lòi-ngî: Seremban) he Mâ-lòi-sî-â Negeri Sembilan ke sú-fú. Seremban sîn-sàng (Seremban 2) khôi-sṳ́ vi Seremban khiu-sṳ ke páu-fò chhàng-thu yì sîn-kien ke sîn-khî. Seremban yî 2004-ngièn kí-phan thi sṳ̍p-kài Mâ-lòi-sî-â Yun-thung-fi.

Seremban.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Chṳn-chhṳ

phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám

phiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳ

phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien

phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet

phiên-siá