Se-pâu (Cell) he sâng-miang fa̍t-thung ke kî-pún tân-vi. Só-yû sâng-vu̍t kiûn-yù se-pâu só chû-sṳ̀n. Phiang-thu̍k sâng-miang fa̍t-thung ya-he pit-sî chhai se-pâu chûng chhòi-nèn thí-hien.

Se-pâu.