Sa̍t-mà (舌嫲) he khiéu-khiông chûng ke yit thai-suk ki-ngiuk, pông-tshu phín-sòng, tsu̍t-tsheu, thûn-yet sṳ̍t-vu̍t, ya-he pông-tshu fat-sâng ke hi-kôn tsṳ̂-yit.

Sa̍t-mà