Sṳ-chûng-khî (Lo̍k-sân)

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sṳ-chûng-khî (Lo̍k-Sân-sṳ))

Sṳ-chûng-khî (市中區) he Chûng-koet Si-chhôn‎-sén Lo̍k-sân-sṳ só kón-hot ke khî. Chúng mien-chit 836 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 56-van ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá