Sṳ̍p-piên-hìn (Yîn-ngî: Decagon) he sṳ̍p-piên ke Tô-piên-hìn, Chang Sṳ̍p-piên-hìn (Regular Decagon) he sṳ̍p-kok siông-tén. Nui-kok vì 144°. Ngiâ piên-chhòng vì , mien-chit . chhak kûi chok thù khó siên chhai Yèn-hìn nui chṳ-chok chang ńg-piên-hìn, chai chiông kok piên ngi tén fûn sien yèn-chhûn chṳ yèn chû yî vàn-sṳ̀n chang sṳ̍p piên hìn ke táng-tiám.

Sṳ̍p-piên-hìn.

Chang Sṳ̍p-piên-hìn chhak-kûi chok-thùPhiên-siá

Mien-chitPhiên-siá

Chang Sṳ̍p-piên-hìnPhiên-siá

Yit-pân Sṳ̍p-piên-hìnPhiên-siá

Chhṳ-yèn chûng ke Sṳ̍p-piên-hìnPhiên-siá