he ngìn fe̍t-tsá khì-thâ Lìn-tshòng-lui thung-vu̍t pí tshièn-tôn ke yit phu-fun, tsú-yeu he yung-lòi tsâ lâu vok-tshu tûng-sî.

Hand parts.jpg
Tupaia javanica, Homo sapiens
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hand siông-koân ke tóng-on.