Song-hòng-yen

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sông-hông-yen)

Sông-hông-yen (上杭縣) he Chûng-koet Fuk-kien-sén Liùng-ngâm-sṳ só kón-hot ke Yen.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá