Liá-piên "Sîn-kiông" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"新疆維吾爾自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Sîn-kiông Uyghur Chhṳ-chhṳ-khî he Chûng-koet sî-pet piên-kiông ke yit-ke Chhṳ-chhṳ-khî, ya-he Chûng-koet liu̍k-thi mien-tsit chui-thai ke sén-kip hàng-tsṳn-khî, sú-fú vi-é tshôi Ürümchi-sṳ.

Sîn-kiông

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Kô-kip Kau-yukPhiên-siá

Mìn-tshu̍kPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi phu Lièn-kietPhiên-siá