Sî-pet England (Yîn-ngî: North West England) Yîn-koet hâ-hot ke kiú-chak chhṳ-kip hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit.

Sî-pet England.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

 
Sî-pet England.

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 

Yû-hau Sàng-sṳ phiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá