Khôi-khí chú sién-tân
São Paulo.

São Paulo (Phù-thò-ngà-ngî: São Paulo), vi yî Pâ-sî tûng-nàm-phu Sṳn-pó-lò-chû, ya-he São Paulo-chû ke sú-fú, Pâ-sî chui-thai ke sàng-sṳ.

São Paulo sṳ-nui ngìn-khiéu chhêu-ko 11,967,825. Kí 2011-ngièn sú-kí, pâu-hàm khiûn-kau chhiòn-sàng ngìn-khiéu tha̍t 21,090,791, chhai Tû-fi-khî ngìn-khiéu sông-kî sṳ-kie thi 8-vi, Nàm-pan-khiù thi 1-vi. 2012-ngièn, Mî-koet ke Sink Tank kûng-khôi fat-péu on-cheu sán-ngia̍p, ngìn-chhòi, vùn-fa, chṳn-chhṳ tén tui-siong lòi chùng-ha̍p ke sṳ-kie tû-sṳ phài-miàng, São Paulo he kî sṳ-kie 33-vi ke tû-sṳ. São Paulo vì Nàm-mî-chû chui fu-yi ke sàng-sṳ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

 
São Paulo

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá