Sâng-vu̍t fûn-lui-fap

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sâng-vu̍t fûn-lui)

Sâng-vu̍t fûn-lui-fap he sâng-vu̍t-ho̍k tú tui sâng-vu̍t ke vu̍t-chúng fûn-lui ke yit chúng fông-fap.

Kîm-ha ke sâng-vu̍t fûn-lui-fap chiông só-yû ke sâng-vu̍t yung kie (界), mùn (門), kông (綱), muk (目), khô (科), su̍k (屬), chúng (種) lòi fûn-lui.