Sâ-thièn-khî, Hiông-kóng.
Sâ-thièn Sîn-sṳ-tsṳ́n.

Sâ-thièn-khî (沙田區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-yit, tshai Sîn-kie ke tûng-phu, mien-tsit yok 6,940 kûng-khín. Kîn-kí 2004-ngièn Hiông-kóng tsṳn-fú ke kû-kie, Sâ-thièn-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 637,000-ngìn, he tshiòn-kóng ngìn-khiéu chui-tô ke khî-fun.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-tsṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Sa-khî Fàn-kínPhiên-siá

Kûng-khiung Sat-sṳ̂Phiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Lî-hàngPhiên-siá

Kîn-tsi Fat-tsánPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá