Sâ-thièn-khî

Sâ-thièn-khî (沙田區) he Hiông-kóng sṳ̍p-pat ke Hàng-tsṳn khî-vet tsṳ̂-yit, tshai Sîn-kie ke tûng-phu, mien-tsit yok 6,940 kûng-khín. Kîn-kí 2004-ngièn Hiông-kóng tsṳn-fú ke kû-kie, Sâ-thièn-khî ke ngìn-khiéu yok-yû 637,000-ngìn, he tshiòn-kóng ngìn-khiéu chui-tô ke khî-fun.

Sâ-thièn-khî, Hiông-kóng.
Sâ-thièn Sîn-sṳ-tsṳ́n.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-tsṳn Khî-va̍k編輯

Sa-khî Fàn-kín編輯

Kûng-khiung Sat-sṳ̂編輯

Kau-yuk編輯

Lî-hàng編輯

Kîn-tsi Fat-tsán編輯

Kâu-thûng編輯

Tshâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯