Rhineland-Palatinate (Tet-ngî: Rheinland-Pfalz), he Tet-koet chûng-sî-phu ke yit-chak liân-pang-chû, Rhineland-Palatinate thú-thi mien-chit vi 19,853.36 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yû 3,990,278 (2012-ngièn), sú-fú Mainz.

Rhineland-Palatinate.
Rhineland-Palatinate Khì-chì.
Rhineland-Palatinate Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá