Pot-thâm-fó (Tuberculosis) he sòng-kien pin khó chṳ-miang ke yit-chúng chhòn-ngiam-phiang, yù Fûn-kî-hon-khiûn thô-chṳ. Pot-thâm-fó thûng-sòng kám-ngiam yî-khi̍p pho-fái hi (肺). Than-he khì-thâ hi-kôn piáu-sut -hok, Chûng-khi Sṳ̀n-kîn Ne-thúng, Sùn-fàn Ne-thúng, Pit-ngiau Ne-thúng, Kut-ket, Kôan-chiet, sṳm-chṳ phì-fû yi̍t khó su kám-ngiam.