Plymouth vi-yî Yîn-koet Devon khiùn sî-nam-phu ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, mien-chit 79.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 246,100, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,085 mî phìn-fông kûng-lî.

Plymouth .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

 
Plymouth.

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá