Plymouth vi-yî Yîn-koet Devon khiùn sî-nam-phu ke sàng-sṳ lâu tân-yit kón-lî-khî, mien-chit 79.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 246,100, ngìn-khiéu me̍t-thu 3,085 mî phìn-fông kûng-lî.

Plymouth .

Li̍t-sṳ́編輯

 
Plymouth.

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯