Phnom Penh

Phnom Penh he Kampuchea ke sú-tû.

Phnom Penh