Phìn-tûng-sṳ he Thòi-vân Phìn-tûng-yen sî-pet-phu ke yit-ke tû-sṳ.

Phìn-tûng-sṳ

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn khî-va̍k phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Vùn-fa lâu fûng-kín khî phiên-siá

Tsṳn-tshṳ phiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá