Phài-è he kî-yî siên-chhòn, thì-siáng muk-tit yì sat-chì ke vùn-sṳ fe̍t thù-chhiong-pán, chhòng-kiên chhut-hien chhai kâu-thûng liù-liòng kha-kô ke thi-khî.

Phài-è