Pat-tet-li̍t fàm chṳ́ só-yû chhai thien-liòng yung to yit-thin chhàng thu chṳ̂-heu cho-tet pûn chai-chhṳ chhûng-thien, fán-fu̍k sṳ́-yung ke fa-ho̍k-nèn thien-chhṳ̀ ke chúng chhṳ̂n. Chṳ̂ só-yî cho-tet chhûng-thien he yîn-vì sṳ̍p fa-ho̍k chok-yung chhai chiap-sông ngoi-phu thien-ngièn heu khì fa-ho̍k chok-yung nèn fán-hiong chin-hàng.

Pat-tet-li̍t