PHP he yit chúng khôi-piong ngièn-sṳ́-ma ke thien-nó sú-káu ngî-ngièn.

PHP ke phiêu-chṳ

Ngî-fap編輯

Yung PHP chhàng-sṳt tá chhut Hello World:

 <?php
    echo 'Hello World!';
 ?>