Liá-piên "Pên" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Pên (冰) he súi ke ku-thai hìn-sṳt. Pên he mò-set théu-mìn ke ku-thí, chin-kak kiet-kèu yit-pân vì liuk-fông-thí, than yîn yin put-thùng ap-li̍t cho-tet yû khì-thâ chin-kak kiet-kèu. Chhai song-ap fàn-kin hâ, pên ke yùng-tiám vì 0°C.

Pên.