Pân-kiêu-é (ho̍k-miàng: Streptopelia), chhai thung-vu̍t fûn-lui ho̍k sông he Pân-kiêu-khô ke yit-ke su̍k. Kì-têu yit-pân sṳ̂n-thí chheu-chhòng , he séu-hîn fe̍t-chá chûng-hîn ke tiâu. Poi-phu yit-pân he vi chhién chûng-set, puk-phu vông-vông chhṳ̀n fún-fùng-set.

Pân-kiêu-é.

Sâng-thai fàn-kínPhiên-siá

Fûn-phu thi-vetPhiên-siá

Thi̍t-chṳ̂nPhiên-siá

Sṳ̍t-vu̍tPhiên-siá

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fuPhiên-siá

Chhâm-kháuPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá