Oriya-ngî (ଓଡ଼ିଆ oṛiā) he Yin-thu ke 24 chúng kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, chú-yeu chhai Orissa sṳ́-yung. Yîn-vì lò-kûng chhiên-yì ke kôan-he, chhai Yin-thu sî-phu ke Gujarat ya hàn liù-hàng.

Oriya-ngî.

Yîm-hìPhiên-siá

Oriya-ngî yû 28 ke phú-yîm yîm-vi lâu 6 ke ngièn-yîm yîm-vi.

Ngièn-yîm
  chhièn heu
i u
Chûng e o
Tâi a ɔ
Phú-yîm
  Shu̍n-yîm Chhṳ́-yîm Chhṳ́-khén-yîm Kén-sa̍t-yîm Ngang-ngo̍k-yîm Ngiôn-ngo̍k-yîm Sâng-mùn-yîm
Phi-yîm m   n ɳ      
Chhîn-set-yîm p

t̪ʰ
  ʈ
ʈʰ
ʧ
ʧʰ
k
 
Tshu̍k-set-yîm b

d̪ʱ
  ɖ
ɖʱ
ʤ
ʤʱ
ɡ
ɡʱ
 
Chhîn-chhat-yîm     s       h
Liù-yîm     l, r ɭ      

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Oriya-ngî Wikipedia